لوگوی مجله بیدار

شماره‌ی ۳۵

در این شماره
داستان
مقاله
نقد
پادکست
ترجمه
نویسندگان
همکاری
جشنواره
کارگاه نویسندگی
در این شماره داستان مقاله نقد پادکست ترجمه نویسندگان همکاری جشنواره کارگاه نویسندگی

Mahdie Mehrgoldaste | مجله‌ی داستانی بیدار
مهدیه مهرگلدسته

مهدیه مهرگلدسته

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی - دانشگاه تهران


از مهدیه مهرگلدسته:

خانه درباره‌ی ما خبرنامه تماس با ما پیوندها
© مجله‌ی داستانی بیدار.
درباره‌ی ما
خبرنامه
تماس با ما
پیوندها